Rejestracja
Pobierz PDF

Regulamin konkursu "Konkurs Krzyżówka 18/2019"

Data publikacji: 1 czerwca 2019, 08:00
Regulamin konkursu "Konkurs Krzyżówka 18/2019"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Krzyżówka” jest wydawca magazynu „Rodzina Zdrowia”, Farmateka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szopienickiej 77 w Katowicach 40-431, zwany dalej Organizatorem. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Silesian Pharma Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Szopienickiej 77  w Katowicach 40-431.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 12  sierpnia 2019 roku (decyduje data spływu wiadomości elektronicznej). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2019 roku. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w kolejnym numerze magazynu "Rodzina Zdrowia" i/lub na stronie www.RodzinaZdrowia.pl.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przez zgłoszenie należy rozumieć przesłanie drogą elektroniczną hasła krzyżówki opublikowanej w magazynie „Rodzina Zdrowia” w numerze 18/2019.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora Konkursu, członków rodzin wstępnych i zstępnych pracowników Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wyrażenie drogą elektroniczną zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora Konkursu, Zleceniodawcy i Fundatora ich danych osobowych, wizerunku i przesłanego zgłoszenia za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, za co nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

3. Udział w konkursie poprzez przesłane zgłoszenie drogą mailową na adres konkurs@rodzinazdrowia.pl oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników, zgodnie z poniższymi warunkami.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz są zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

6. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody na etapie wysyłki zgłoszenia na adres konkurs@rodzinazdrowia.pl, zebrane dane (imię, nazwisko, miejscowość, adres mailowy) mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celu prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach przygotowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być osoba pełnoletnia, która od 1 czerwca 2019 roku do 12 sierpnia 2019 roku dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, przesyłając e-mail na adres: konkurs@rodzinazdrowia.pl. W wiadomości należy podać dane kontaktowe oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości od Organizatora. W treści wiadomości Uczestnik musi podać następujące dane:

Imię i nazwisko.

Miejscowość.

Poprawne rozwiązanie.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie na adres: konkurs@rodzinazdrowia.pl rozwiązania hasła krzyżówki.

3. Uczestnik zgadza się na publikację danych na stronie www.RodzinaZdrowia.pl oraz w wydaniu papierowym magazynu „Rodzina Zdrowia” w numerze 19/2019.

4. Zgłoszenia Uczestników będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu, według kryterium kolejności zgłoszeń. Oceniana będzie poprawność przesłanego hasła oraz data spłynięcia zgłoszenia do Konkursu.

5. Każdy uczestnik konkursu, który zgłosi swoje rozwiązanie krzyżówki w terminie od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku (decyduje data spływu wiadomości elektronicznej) ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania konkursu. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych.

6. W przypadku nie podania wymaganych danych określonych w pkt 1. §3 lub braku kontaktu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda przepada.

 

4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są produkty sponsora, firmy Silesian Pharma Sp. z o.o. Pakiet składać będzie się z następujących produktów: Rodzina Zdrowia Fikaminki Smyk saszetki, Rodzina Zdrowia Apetivit Junior, Rodzina Zdrowia Lokovitki, Plastry dla dzieci MultiPlast Tygryski, Plastry dla dzieci  MultiPlast Pieski. 2. Produkty wchodzące w skład zestawu produktowego mogą się zmienić.

3. Nagrody rzeczowe w konkursie zostaną przesłane nagrodzonym Uczestnikom Konkursu na adres, który Uczestnik musi podać w wiadomości wysyłanej do Organizatora, to jest: imię i nazwisko, pełny adres: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości, numer telefonu. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez Jury konkursu do 12  sierpnia 2019 roku. W skład Jury wejdą trzy osoby, dwóch przedstawicielu Organizatora oraz jeden przedstawiciel Fundatora. Jury, dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń (prawidłowe rozwiązanie krzyżówki) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia – decyduje kolejność nadesłanych wiadomości ze zgłoszeniem do Konkursu.

2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo przesłane od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku.

3. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej do 31 sierpnia 2019 roku na adres mailowy, z którego przysłano zgłoszenie do Konkursu.

4. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

5. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie bezterminową możliwość publikacji danych zwycięzców, o wynikach konkursu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach Organizatora i Fundatora nagród, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, w materiałach brandingowych. Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz miejscowość. Lista osób nagrodzonych może zostać również opublikowana na stronie www Organizatora, tj. www.RodzinaZdrowia.pl.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura Wydawcy: Farmateka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szopienickiej 77 w Katowicach 40-431

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


7. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia Uczestników Konkursu.

3. W przypadku nie podania wymaganych danych określonych w pkt 1. §3 lub braku kontaktu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda przepada.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

4. Organizator upoważniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź podejmujących działania, które w opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, Fundatora czy Zleceniodawcy, a także naruszają lub mogą naruszy interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Farmateka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szopienickiej 77 w Katowicach 40-431 oraz na stronie www.RodzinaZdrowia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 20 80 600.

 

Powrót