Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRegulamin serwisu

Regulamin serwisu

Spis treści

I. Definicje
II. Ogólne zasady korzystania z Portalu
III. Rejestracja konta użytkownika, aktywacja i logowanie
IV. Treść  i usługi udostępnianie w ramach Portalu
V. Obsługa pytań Użytkowników Odbiorców kierowanych do Użytkowników Profesjonalistów
VI. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
VII. Zakres odpowiedzialności
VIII. Postanowienia końcowe


Warunkiem korzystania z portalu www.RodzinaZdrowia.pl jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

a. Portal udostępniany pod adresem www.RodzinaZdrowia.pl jest internetowym serwisem o tematyce zdrowotnej, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z udostępnianych w Portalu świadczeń, usług i treści.

b. Administrator - Farmateka Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000124313, prowadząca działalność pod adresem ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, posługująca się numerem NIP: 5831039645.

c. Regulamin to niniejszy dokument określający warunki korzystania ze świadczeń, usług i treści Portalu www.RodzinaZdrowia.pl przez Użytkowników.

d. Użytkownikami Portalu  są wszystkie osoby, korzystające z serwisu www.RodzinaZdrowia.pl za pośrednictwem Internetu poprzez komputer, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie umożliwiające bieżące przeglądanie zasobów Portalu. Użytkownicy Portalu dzielą się na dwie grupy:

 • Użytkownik Profesjonalista – osoba o wykształceniu farmaceutycznym (osoba prowadząca obrót produktami leczniczymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych), zwany dalej także Farmaceuta lub medycznym (osoba uprawniona do wystawiania recept w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych), zwany dalej także Lekarz, która korzysta z zasobów Portalu oraz potwierdziła swoje kwalifikacje na etapie rejestracji.
 • Użytkownik Odbiorca – zalogowana osoba nie będąca specjalistą z dziedziny medycyny lub farmacji oraz każda inna niezalogowana osoba,

e. Apteka – apteka w rozumieniu art. 86 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozumiana jako placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, obejmujące m. in. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w odrębnych przepisach, a także udzielają informacji o produktach  to detaliczny punkt sprzedaży produktów leczniczych zarejestrowany w bazie Portalu w zakresie nazwy, adresu (w tym adresu serwisu www oraz adresu poczty elektronicznej) oraz godzin otwarcia.

f. Konto to profil Użytkownika Portalu wymagający logowania oraz zawierający informacje o Użytkowniku oraz określonych ustawieniach lub aktywności Użytkownika na Portalu.

II. Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z zasobów portalu www.RodzinaZdrowia.pl przez Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Warunkami technicznymi umożliwiającymi Użytkownikom korzystanie z treści Portalu są: dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny lub urządzenie mobilne) z poprawnie działającą i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką internetową – Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania.
 3. Warunkiem niezbędnym do rejestracji Użytkownika jest posiadanie zarejestrowanego adresu e-mail.
 4. Część usług udostępnianych w ramach jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych, tj takich, którzy posiadają założone Konto w portalu i przeglądają jego zasoby po zalogowaniu się do swojego Konta.

III. Rejestracja konta użytkownika, aktywacja i logowanie

a. Rejestracja Użytkownika Odbiorcy w Portalu następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Portalu i polega na podaniu co najmniej podstawowych danych osobowych obejmujących: Imię, Nazwisko oraz adres e-mail.

b. Rejestracja Użytkownika Profesjonalisty – Farmaceuty następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Portalu i polega na podaniu co najmniej podstawowych danych osobowych obejmujących: Imię, Nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, oraz skan dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia farmaceutycznego oraz przesłania odpisu takiego dokumentu w formie elektronicznej.

c. Rejestracja Użytkownika Profesjonalisty – Lekarza następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Portalu lub poprzez wskazanie istniejącego nieprzypisanego do innego Użytkownika profilu lekarza i polega na podaniu bądź potwierdzeniu co najmniej podstawowych danych osobowych obejmujących: Imię, Nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, oraz skan dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia medycznego oraz przesłania odpisu takiego dokumentu w formie elektronicznej.

d. Adres e-mail podany przez Użytkownika musi być unikalny i będzie stanowił jego login do Portalu.

e. Jedna osoba może założyć i korzystać w Portalu tylko w ramach jednego Konta. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania zdublowanych Kont Użytkowników.

f. Rejestracja konta Użytkownika Profesjonalisty przebiega dwuetapowo:

- I etap - wypełnienie formularza rejestracji lub, w przypadku Lekarza wskazanie istniejącego nieprzypisanego Konta;

- II etap - weryfikacja Użytkownika oraz akceptacja Konta przez Administratora Portalu;

g. Weryfikacja kont Użytkowników Profesjonalistów przez Administratora Portalu polega na sprawdzeniu, czy w nowo zakładanym lub wskazanym (przez Lekarza) Koncie został załączony lub przesłany skan dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

h. Weryfikacja kont Użytkowników Odbiorców nie jest wymagana.

i. Po dokonaniu rejestracji i ewentualnej weryfikacji przez Administratora Portalu, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres e-mail wiadomość weryfikacyjną. Po kliknięciu we wskazany w niej link aktywacyjny nastąpi aktywacja konta Użytkownika.

j. Logowanie następuje poprzez podanie loginu (adresu e-mail) oraz hasła podanego w trakcie rejestracji. Administrator nie przechowuje haseł podanych przez Użytkowników.

k. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany ustawień Konta oraz zmiany, aktualizacji oraz poprawiania albo usuwania dotyczących go danych osobowych, w dowolnym czasie korzystania z Portalu.

l. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta w dowolnym czasie oraz zaprzestania korzystania z Portalu.

ł. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych Użytkownika, ustawień Konta oraz utratą dostępu do wszelkich powiązanych z nim danych i informacji.

m. Po usunięciu Konta Użytkownika, wszelkie treści opublikowane i podpisane jego loginem w trakcie korzystania z Portalu, w szczególności opinie, komentarze, porady i wpisy, zostaną opatrzone komentarzem „konto nieaktywne”.

n. W terminie do 30 dni od dnia usunięcia Konta istnieje możliwość jego przywrócenia, po 30 dniach od daty usunięcia Konta, wszelkie dane są całkowicie usuwane.

o. Zakazuje się udostępniania innymi Użytkownikom dostępu do własnego Konta Użytkownika lub przekazywanie danych umożliwiających zalogowanie do Konta.

p. Użytkownik każdego typu może opatrzyć profil swojego Konta obiektem graficznym, poprzez wczytanie do Portalu pliku zawierającego obiekt graficzny.

q. W przypadku kont Użytkownik Odbiorca dopuszczalne są obiekty graficzne nie będące fotografiami, pod warunkiem że ich treść nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu.

r. W przypadku kont Użytkownik Profesjonalista obiektem graficznym może być wyłącznie fotografia z wizerunkiem własnym Użytkownika, umożliwiająca identyfikację zamieszczającego ją Użytkownika, w tym nie powstała w wyniku obróbki graficznej innej niż korekta nasycenia barw oraz kontrastu.

s. Użytkownik, zamieszczając w Portalu dowolną treść, w tym stanowiącą utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udziela Administratorowi Portalu niewyłącznej, nieopłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z zamieszczonej treści bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnianie techniką cyfrową i analogową, wprowadzanie do sieci komputerowej, multimedialnej oraz pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, dzierżawę, wynajem, nadawanie, wyświetlanie, odtwarzanie i zamieszczanie zamieszczonej treści w bazach danych Administratora Portalu i podmiotów trzecich oraz wykorzystanie zamieszczonej treści do reklamy i promocji Portalu oraz Administratora Portalu. Powyższa licencja obowiązuje także po usunięciu konta przez Użytkownika.

t. Zamieszczając w Portalu fotografię, Użytkownik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90,631, z późn. zm.) udziela Administratorowi nieodpłatnego zezwolenia na rozpowszechnienie swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii.

o. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność względem Administratora oraz osób trzecich, za naruszenie praw własności intelektualnej oraz praw autorskich do obiektu graficznego, zamieszczonego przez niego w Portalu w celu opatrzenia nim swojego profilu. Użytkownik w każdym czasie może usunąć obiekt graficzny lub zastąpić go innym.

u. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo usunięcia obiektu graficznego i/lub konta Użytkownika w przypadku wykorzystania obiektów graficznych niezgodnych z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, bez prawa Użytkownika do rekompensaty z tytułu takiego usunięcia

w. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość usunięcia konta dowolnego Użytkownika, który posługuje się nieprawdziwymi danymi osobowymi, wykorzystuje dane osobowe innych osób lub instytucji albo w inny sposób narusza przepis prawa bądź zasady współżycia społecznego.

x. Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. Treść  i usługi udostępnianie w ramach Portalu

a. Treści ogólnodostępne to wszelkie zasoby Portalu, które nie wymagają logowania. Należą do nich w szczególności:

 • Opublikowane artykuły, multimedia oraz porady;
 • Informacji o lekach i preparatach leczniczych w zakresie dostępnym dla Użytkownika Odbiorcy,
 • Informacje o Użytkownikach Profesjonalistach;
 • Informacje o obiektach związanych z tematyką ochrony zdrowia (aptekach, przychodniach, gabinetach lekarskich i innych);
 • Narzędzia dla Użytkownika Odbiorcy - kalendarze i kalkulatory;
 • Wyszukiwarki treści;

b. Dostęp do pełnej treści Portalu wymaga rejestracji oraz zalogowania. W ramach konta Użytkownika, dostępne usługi będą się różnić, w zależności od typu konta Użytkownika.

c. Zalogowany Użytkownik Odbiorca będzie miał dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Portalu, obejmujących:

 • Porady Użytkowników Profesjonalistów to odpowiedzi na pytania udzielane w ramach Portalu które mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być rozumiane jako specjalistyczna diagnoza lub wskazanie do prowadzenia bądź rezygnacji z terapii lub leczenia;
 • Wiadomości bezpośrednie – narzędzie komunikacyjne służące do kontaktowania się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości bezpośrednich;
 • Możliwość umawiania wizyty w dostępnych gabinetach lekarskich i przychodniach;
 • Możliwość komentowania opublikowanych treści oraz opiniowania i oceniania Użytkowników Profesjonalistów dostępnych w bazie Portalu;
 • Dostęp do spersonalizowanej Mapy Zdrowia;
 • Dostęp do listy: Moi Lekarze i listy: Moi Farmaceuci umożliwiających szybką komunikację z Użytkownikami Profesjonalistami mogącymi świadczyć usługi wobec Użytkownika Odbiorcy, przy czym Portal ani Właściciel Portalu nie jest stroną takich usług

d. Użytkownik Profesjonalista - Lekarz będzie miał dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Portalu, w tym:

 • Możliwość dodawania treści do swojego profilu, pozwalających na budowanie profesjonalnego wizerunku w Internecie;
 • Możliwość udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika Odbiorcy;
 • Możliwość zarządzania swoimi kalendarzami wizyt w zarejestrowanych w Portalu przychodniach i gabinetach;
 • Wiadomości bezpośrednie – narzędzie komunikacyjne służące do kontaktowania się bezpośrednio z innymi Użytkownikami za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości bezpośrednich;
 • Dostęp do listy Moi Odbiorcy umożliwiającej szybką komunikację z Użytkownikami Odbiorcami, w szczególności tymi wobec których Użytkownik Profesjonalista może świadczyć usługi, przy czym Portal ani Właściciel Portalu nie jest stroną takich usług;

e. Użytkownik Profesjonalista - Farmaceuta będzie miał dostęp do rozszerzonych funkcjonalności serwisu, w tym:

 • Możliwość dodawania treści do swojego profilu, pozwalających na budowanie profesjonalnego wizerunku w Internecie;
 • Możliwość przypisania własnego konta do konta Apteki zarejestrowanej w Portalu;
 • Możliwość udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika Odbiorcy;
 • Wiadomości bezpośrednie – narzędzie komunikacyjne służące do kontaktowania się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości bezpośrednich;
 • Dostęp do listy Moi Odbiorcy umożliwiającej szybką komunikację z osobami Użytkownikami Odbiorcami, w szczególności tymi wobec których Użytkownik Profesjonalista może świadczyć usługi opieki farmaceutycznej, przy czym Portal ani Właściciel Portalu nie jest stroną takich usług

f. Opinie Użytkowników zamieszczane w Portalu muszą spełniać niżej wymienione zasady:

 • Opinię dotyczącą Użytkownika Profesjonalisty może wystawić wyłącznie Użytkownik posiadający Konto w serwisie.
 • Opinia jest oznaczona imieniem i miejscowością zamieszkania Użytkownika.
 • Opinia musi odnosić się do działalności zawodowej Użytkownika Profesjonalisty.
 • Opinia musi być rzetelna, tzn. odnosić się do faktów i opierać się na bezpośrednich doświadczeniach Użytkownika ze współpracy z Użytkownikiem Profesjonalistą.
 • Opinie zawierające treści niezgodne z wymaganiami niniejszego Regulaminu, stanem faktycznym, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, opinie zawierające treści reklamowe lub zmierzające do lokowania produktu, a także wszelkie opinie o charakterze nieuczciwej konkurencji mogą zostać usunięte przez Administratora Portalu bez jakiejkolwiek rekompensaty wobec Użytkownika wystawiającego opinię.
 • Użytkownicy zamieszczający opinie w Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za ich treść.

g. Indeks leków, to baza informacyjna o lekach i preparatach leczniczych, zawierająca opisy i wskazania w oparciu o opisy i wskazania podmiotów odpowiedzialnych tj. producentów i dystrybutorów. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie i wskazaniach zawartych w Indeksie leków.

h. Baza Użytkowników Profesjonalistów oraz obiektów dostępne w ramach Portalu, to zbiór informacji oraz danych adresowych i kontaktowych udostępnianych Użytkownikom. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach lub nieaktualność danych.

i. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo publikowania informacji o Użytkownikach Profesjonalistach w oparciu o pozycję w rankingu specjalistów.

V. Obsługa pytań Użytkowników Odbiorców kierowanych do Użytkowników Profesjonalistów

 1. Użytkownik Profesjonalista udzielający odpowiedzi na pytania Użytkownika Odbiorcy zobowiązuje się, że będą one opracowywane w oparciu o najbardziej aktualną, najlepszą wiedzę i w zgodzie z etyką zawodową oraz na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości możliwym do osiągnięcia biorąc pod uwagę to, że ze względu na charakter prowadzonej przez Internet komunikacji Użytkownik Profesjonalista nie ma możliwości zbadania lub diagnostyki Użytkownika Odbiorcy, wglądu do dokumentacji medycznej ani przeprowadzenia wywiadu osobistego.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że zawarte w treści Portalu porady udzielane przez Użytkowników Profesjonalistów, z uwagi na ich udzielanie przez Internet nie zastępują wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.
 3. Informacje zawarte w treści Portalu, w tym w odpowiedziach i poradach Użytkowników Profesjonalistów NIE mają charakteru stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii, badania pacjenta, udzielenia świadczenia zdrowotnego, rekomendacji bądź wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych, bądź używania wyrobów medycznych ani nie stanowią informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych
 4. Informacje zawarte w treści Portalu, w tym w odpowiedziach i poradach udzielanych przez Użytkowników Profesjonalistów nie oznaczają i nie sugerują braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika Odbiorcy bez podania przyczyn, jednak w szczególności gdy treść pytania bądź możliwa treść odpowiedzi stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, norm współżycia społecznego bądź niniejszego Regulaminu.   

VI. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Portalu oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych zawierających dane Użytkowników Portalu zgromadzonych w zbiorach danych (zwanych dalej Zbiorami Danych Osobowych) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz. 1182, z póź. zm.).
 2. Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Portalu w celach określonych w niniejszym Regulaminie.     
 3. Powyższa zgoda w przypadku Użytkowników zakładających konto w Portalu jest wyrażona poprzez zaznaczenie, na etapie tworzenia konta, poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Koncie Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz. 1182, z póź. zm.). w związku z funkcjonowaniem Portalu zostałe(a)m poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbiory danych osobowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie, zostałe(a)m poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbiory danych osobowych.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Koncie Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz. 1182, z póź. zm.) w celach marketingowych przez Farmateka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako administratora danych osobowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie, zostałe(a)m poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbiory danych osobowych.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Koncie Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz. 1182, z póź. zm.). w związku z przesłaniem newsletteru przez Farmateka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako administratora danych osobowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie, zostałe(a)m poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbiory danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia własnych danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Administratora Portalu.
 5. Administrator Portalu nie przetwarza danych osobowych wrażliwych.

VII. Zakres odpowiedzialności

 1. Administrator informuje, że wszelkie informacje zamieszczone na Portalu dotyczące produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, mają jedynie charakter informacyjny i przed ich zażyciem Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, a także zapoznać się z dokładnym opisem działania danego produktu lub wyrobu znajdującym się na ulotce zamieszczonej na opakowaniu – co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 2. Administrator informuje, że wszelkie zamieszczone na Portalu informację dotyczące produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostały mu przekazane przez uprawnione osoby lub podmioty trzecie, Administrator dołoży staranności w celu zapewnienia prawdziwości oraz aktualności w zakresie przekazywanych informacji o tych produktach lub wyrobach, jednakże nie gwarantuje ich prawdziwości lub aktualności. Użytkownik zamierzający uzyskać dokładną informację o produktach leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych powinien w tym zakresie skorzystać z porady lekarza lub farmaceuty - co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 3. Administrator informuje, że wszelki porady i informacje zamieszczane na Portalu lub udzielane z jego wykorzystaniem mają charakter pomocniczy, a osoby korzystające z porad lekarzy lub farmaceutów za pośrednictwem Portalu lub zapoznające się z informacją w ramach publikacji na stronach Portalu powinny niezależnie od takiej informacji lub konsultacji zwrócić się bezpośrednio o poradę do lekarza lub farmaceuty, który będzie mógł jej udzielić po zapoznaniu się ze stanem zdrowia Użytkownika, jego ewentualną historią choroby oraz po ewentualnym przeprowadzeniu badań. 
 4. Użytkownicy Portalu ponoszą odpowiedzialność za treść swoich komentarzy i opinii zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do moderowania treści komentarzy i opinii oraz usuwania tych, które w jego ocenie naruszają obowiązujące przepisy prawne lub zasady dobrego współżycia społecznego. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Portalu przez Użytkowników.
 5. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich korzystających w sposób nieuprawniony z konta Użytkownika w wyniku uzyskania danych logowania od osób innych niż Administrator Portalu, w szczególności od Użytkownika.
 6. Użytkownik Portalu nie może udostępniać danych logowania do swojego konta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za działania dokonane za pośrednictwem swojego konta.
 7. W przypadku podejrzenia uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie jest on zobowiązany do bezzwłocznej zmiany hasła oraz powiadomienia Administratora Portalu.
 8. W związku z faktem, że odpowiedzi na pytania Użytkownika Odbiorcy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być rozumiane jako specjalistyczna diagnoza oraz wskazanie do prowadzenia bądź rezygnacji z terapii lub leczenia Administrator Portalu, czy też Użytkownik Profesjonalista udzielający takiej odpowiedzi nie ponoszą odpowiedzialności za treści porad oraz ewentualne skutki zastosowanych wskazań, szczególnie z uwzględnieniem stosowanych terapii oraz zażywania leków i preparatów leczniczych.
 9. Administrator Portalu nie odpowiada za treści wiadomości bezpośrednich przesyłanych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami portalu. W związku z faktem że są to wiadomości szyfrowane, Administrator Portalu nie zna ich zawartości i nie przetwarza w jakikolwiek sposób zawartych w nich danych.
 10. W przypadku udokumentowanego zgłoszenia przez Użytkownika Portalu otrzymania od innego Użytkownika Portalu wiadomości o treści naruszającej obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Portalu dla naruszającego Użytkownika, między innymi poprzez zablokowanie lub likwidację jego profilu Użytkownika.
 11. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usunięcia dowolnych treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, a także godzących w dobre imię Portalu, Administratora Portalu, jego Użytkowników oraz stron trzecich.
 12. Administrator Portalu nie gwarantuje wartości, kompletności, przydatności ani użyteczności usług nieodpłatnych, danych i materiałów oferowanych w Portalu.
 13. Administrator Portalu nie odpowiada za konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Portalu przez osoby trzecie zobowiązań.
 14. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności całości bądź części funkcjonalności Portalu, niezależnie od przyczyn takiej niedostępności, wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także, choć nie jest ograniczone do, utraconych korzyści jakichkolwiek Użytkowników Portalu.
 15. Wszelkie indywidualne opinie oraz komentarze Użytkowników opublikowane w ramach Portalu nie są powiązane z Administratorem Portalu oraz nie są wyrazem jego stanowiska w odniesieniu do komentowanych i opiniowanych kwestii.
 16. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji bądź usunięcia opinii i komentarzy, które w jego ocenie zawierają treści obraźliwe, wulgarne, niestosowne oraz wykraczają poza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 17. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie opublikowanych w Portalu treści w celu dalszej publikacji lub ich rozpowszechniania. Wszelkie treści opublikowane w Portalu są własnością Administratora Portalu oraz są chronione prawami autorskimi zgodnie z ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów czy usług zawarta w treści Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Jakiekolwiek łącza do stron internetowych prowadzonych zarówno przez Administratora Portalu jak i osoby trzecie nie stanowią wskazania Administratora do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie, jeżeli zmiany te nie będą za sobą pociągać pogorszania sytuacji Użytkowników. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o takim fakcie drogą mailową lub za pośrednictwem informacji zamieszczonej na stronach Portalu.
 3. Administrator Portalu zastrzega prawo do tymczasowego ograniczenia funkcjonalności Portalu w związku z aktualizacją lub pracami konserwatorskimi.
 4. Administrator Portalu nie odpowiada za przerwy w dostępności usług i treści Portalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia funkcjonowania Portalu w całości bądź w części.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz o ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Organem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z działalności Portalu jest sąd powszechny właściwości ogólnej.