Rejestracja
Pobierz PDF

Regulamin Quiz na Zdrowie V

Data publikacji: 14 czerwca 2017, 00:01
Regulamin V edycji Quizu na Zdrowie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Quiz na zdrowie!” jest wydawca Portalu Internetowego RodzinaZdrowia.pl -  Farmateka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach 40-541, zwany dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Zwycięzcą zostają Uczestnicy, którzy wykażą się najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz udzielą najkreatywniejszych odpowiedzi na pytanie otwarte. Te ostatnie oceniane będą przez niezależną komisję, którą stanowić będą członkowie redakcji Portalu Internetowego RodzinaZdrowia.pl.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 19 czerwca 2017 roku od godziny 00:01 do dnia 19 lipca 2017 roku do godziny 23:59 (decyduje data zarejestrowania zgłoszenia w systemie Organizatora). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 sierpnia 2017 roku.
 5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora, a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe, zarejestrować się w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.RodzinaZdrowia.pl, a następnie po pierwszym logowaniu i uzupełnieniu danych przejść na stronę konkursu i wcisnąć przycisk „Zakończ”.
 2. Rejestracja w serwisie Organizatora oznacza akceptację regulaminu użytkownika dostępnego na stronie www.RodzinaZdrowia.pl / https://rodzinazdrowia.pl/regulamin-uzytkownika oraz zgodę na warunki Regulaminu konkursu „Quiz na zdrowie”.
 3. Przesłane zgłoszenie w serwisie www.RodzinaZdrowia.pl oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do  przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników, zgodnie z poniższymi warunkami.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz są zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
 6. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody na etapie rejestracji w serwisie RodzinaZdrowia.pl, zebrane dane (imię, nazwisko, miejscowość, adres mailowy) mogą być wykorzystywany przez Organizatora w celu prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach przygotowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

3. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być pełnoletnia osoba fizyczna, która od 19 czerwca 2017 roku do 19 lipca 2017 roku, dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe oraz zarejestruje się na stronie internetowej Organizatora.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora Konkursu, członków rodzin wstępnych i zstępnych pracowników Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 3. Organizator oraz Fundatorzy nagród zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu jest pełnoletni, autentyczności danych osobowych zgłoszonych do Konkursu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 5. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia do konkursu przez Uczestnika, brany pod uwagę będzie wynik zgłoszony jako pierwszy.
 6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.
 7. Pytania dzielą się na otwarte i zamknięte.
 8. Pytania zamknięte zostaną zweryfikowane przez system bezpośrednio po zakończeniu QUIZu, a użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony o uzyskanym wyniku.
 9. Pytania otwarte zostaną zweryfikowane po zakończeniu QUIZu przez niezależną komisję, którą stanowić będą członkowie redakcji Portalu Internetowego RodzinaZdrowia.pl
 10. Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi oraz wykaże się największą kreatywnością w pytaniu otwartym.
 11. Aby wynik był uznany, Uczestnik powinien zarejestrować się w serwisie Organizatora www.RodzinaZdrowia.pl.
 12. W przypadku nie dokonania rejestracji w serwisie www.RodzinaZdrowia.pl, wynik nie będzie uznany.
 13. Kryteria konkursowe na podstawie których Organizator wyłoni zwycięzców to:
 1. Ilość udzielonych poprawnych odpowiedzi,
 2. Kreatywność udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte oceniana u użytkowników z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi,
 3. Termin zarejestrowania zgłoszenia w systemie Organizatora.

 

4. NAGRODY

 1. W oparciu o kryteria zawarte w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Organizator wyłoni zwycięzców oraz przyzna nagrody:
  - I miejsce: wielofunkcyjny robot kuchenny Philips HR7762/00 (wcześniej Kenwood Multipro Compact FPM270);
  - II miejsce: sokowirówka Zelmer Julita 377;
  - III miejsce: Inhalator Microlife;
  - IV-V miejsce: Babyono - podgrzewacz samochodowy do mleka;
  - VI-VII miejsce: zestaw upominkowy o wartości ok. 50-75 złotych;
  - VIII-XII miejsce: zestaw suplementów diety o wartości ok. 50-75 złotych.
 2. Nagrody rzeczowe w konkursie zostaną przesłane nagrodzonym Uczestnikom Konkursu na adres, który Uczestnik poda na etapie rejestracji i potwierdzi mailowo po zakończeniu konkursu.
 3. Nagrody są wysyłane tylko i wyłącznie do osób mieszkających na terytorium Polski. Organizator zastrzega sobie, że nie wysyła nagród za granicę.
 4. Wymagane dane to: imię i nazwisko, pełny adres: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości, numer telefonu.
 5. Z uwagi na problemy z dostępnością Organizator zastrzega sobie możliwość ostatecznej zamiany nagród na inny towar, który pod względem kosztowym oraz technologicznym jest jak najbardziej zbliżony do pierwotnie założonych nagród.


5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez Organizatora konkursu do 5 sierpnia 2017 roku.
 2. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej do 5 sierpnia 2017 roku na adres mailowy, z którego przysłano zgłoszenie do Konkursu.
 3. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
 4. Organizator zastrzega sobie bezterminową możliwość publikacji danych zwycięzców, o wynikach konkursu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach Organizatora i Fundatora nagród, w Internecie, w prasie, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, w materiałach brandingowych. Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz miejscowość. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www Organizatora www.RodzinaZdrowia.pl.
 5. Dane o których mowa, to w szczególności imię, nazwisko, miejscowość oraz adres mailowy zwycięzców.
 6. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia przez Organizatora o stosowanie nieetycznych działań przez Uczestników konkursu, Organizator zastrzega możliwość wstrzymania wydania nagród do wyjaśnienia oraz wykluczenia Uczestnika z konkursu w przypadku stwierdzenia takich działań.
 7. O uruchomieniu trybu wyjaśniającego Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 8. Za nieetyczne postawy Organizator uznaje w szczególności:
  - korzystanie z oprogramowania automatycznie rozwiązującego zadanie konkursowe;
  - korzystanie przez Uczestnika z wielu kont oraz wielokrotny udział w konkursie przez jedną osobę;
  - inne działania, które w opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, Fundatora czy Zleceniodawcy, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.
 9. Od decyzji Organizatora Uczestnik może odwołać się w ramach postępowania reklamacyjnego określonego w pkt. 6. niniejszego regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres biura Wydawcy: Farmateka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach 40-541
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


7. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia Uczestników Konkursu.
 3. W przypadku nie podania wymaganych danych określonych w pkt 4, ppkt. 3 lub braku kontaktu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda przepada.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. Organizator upoważniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź podejmujących działania, które w opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, Fundatora czy Zleceniodawcy, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.
 5. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Farmateka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach 40-541 oraz na stronie www.RodzinaZdrowia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 20-80-600.

Powrót