Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRegulaminy
Pobierz PDF

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i Polityka Prywatności

Data publikacji: 25 września 2017, 10:00
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
V. Informacje handlowe
VI. Przetwarzanie danych osobowych
VII. Pliki "cookies"
VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki prywatności: przetwarzania danych osobowych i postępowania z plikami „cookies”.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca - Farmateka Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000124313, prowadząca działalność pod adresem ul. Szopienicka 2 77, 40-431 Katowice, posługująca się numerem NIP: 5831039645.
  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu usługi, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez:
  • Umożliwienie dostępu do treści oraz założenie i korzystanie ze spersonalizowanych kont na Portalu RodzinaZdrowia.pl udostępnianym pod adresem www.RodzinaZdrowia.pl;
  • Prowadzenie platformy zamówień internetowych, umożliwiającej składanie zamówień na produkty lecznicze w tym również na wydawane z przepisu lekarza, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety i środków dietetycznych oraz kosmetyków („produkty”). Platforma zamówień internetowych dostępna pod adresem www.zamowienia.rodzinazdrowia.pl,
  • Umożliwienie subskrypcji tematycznych newsletterów zawierających m.in. odnośniki do artykułów udostępnianych na Portalu RodzinaZdrowia.pl,
  • Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter, notyfikacje push).

 

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę, a także w odrębnych regulaminach, które mogą dotyczyć określonych usług lub produktów.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zapewnia ciągły dostęp do świadczonych usług z tym, że zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 7. Świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi koszty nabywania produktów lub ich dostawy, na warunkach i zgodnie z właściwym regulaminem oraz cennikiem Platformy zamówień internetowych dostępnej pod adresem www.zamowienia.rodzinazdrowia.pl

 

Rozdział 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez jedną z nw. czynności:
  • Rejestrację oraz korzystanie z konta w portalu RodzinaZdrowia.pl
  • Rejestrację (lub złożenie zamówienia na produkt bez rejestracji) w platformie zamówień internetowych.
  • Subskrypcję newslettera Usługodawcy lub innego narzędzia służącego przekazywaniu zamówionych informacji.
 2. Dostawa produktów zamówionych w platformie zamówień internetowych następuje w terminie wskazanym przy opisie danego produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia, na podstawie odrębnie przyjętego przez Usługobiorcę regulaminu.
 3. Usługobiorca, z wyłączeniem realizacji zamówień produktów może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług i dokonać zmiany swoich ustawień, samodzielnie lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Wszelkie kwestie związane z odstąpieniem od umowy lub rezygnacją z zamówień realizowanych za pomocą Platformy zamówień internetowych dostępnej pod adresem www.zamowienia.rodzinazdrowia.pl regulują odrębne umowy lub regulaminy dotyczące tej platformy.

 

Rozdział 5
Informacje Handlowe

 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

 

Rozdział 6
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: Farmateka Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000124313, prowadząca działalność pod adresem ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, posługująca się numerem NIP: 5831039645. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Sośnicka-Pawińska e-mail inspektor.odo@farmacol.com.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. W celu realizacji przepisów prawa,
  2. W celu realizacji umowy w tym w szczególności przygotowania wysyłki zamówionych produktów,
  3. Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  • imion i nazwisk,
  • adresów zamieszkania,
  • adresów korespondencyjnych,
  • adresów e-mail,
  • numerów prawa wykonywania zawodu,
  • adresów IP.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 6. Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
 8. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 9, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 9. Użytkownikom systemu przysługuje prawo:
 10. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

Rozdział 7
Pliki „cookies”

 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy - użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
  • Przechowywania (dla danego użytkownika) w aptece internetowej produktów w koszyku,
  • Tworzenia statystyk oglądalności dla reklamodawców i partnerów,
  • Prezentacji treści i reklam internetowych o tematyce najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
  • Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Powrót